Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

25 Mart 2019 36 views 0

Giriş: 2018 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin vergilendirilmesine yönelik olarak, kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna edilecek mesken kira tutarı, işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı, emsal kira bedeli uygulaması, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, ödenmesi gereken verginin hesaplanması konularında açıklamalar yer almaktadır.

Gayrimenkul Sermaye İradı; 193 sayılı G.V.K.’nun 70. maddesinde tanımlanmış olup, kanunda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. 2018 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi 1-25 Mart 2019 döneminde beyan edilerek hesaplanan vergi Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenecektir.

Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Mal ve Haklar: Gayrimenkul sermaye iradı, 193 sayılı G. V. K.’nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya verilmesinden sağlanan gelirleri ifade eder.

– Arazi ve bina gibi gayrimenkuller,

– Gemi ve gemi payları,

– Motorlu nakil ve cer vasıtaları,

– Maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum-çakıl istihsal yerleri, tuğla-kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri-teferruatları,

– Voli mahalleri ve dalyanlar,

– Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

– Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar (irtifak, intifa ve kaynaklardan yararlanma hakkı gibi),

– Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan, sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı,

Gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılat, yukarıda sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde (o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak), nakit veya ayın olarak tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesinde “tahsilat esası” benimsenmiş olup, kira gelirlerinin vergiye tabi olabilmesi için mutlaka tahsil edilmiş olması gerekmektedir.

Peşin Tahsil Edilen Kiralar: Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar ilgili oldukları yılın/yılların geliri olarak dikkate alınır. Bu nedenle bu tutarlar tahsil edildikleri yılın gayrisafi hasılatına dâhil edilmezler. Ancak bu uygulamanın iki istisnası vardır. Ölüm veya memleketi terk halinde peşin tahsil edilen kiraların da, söz konusu olayların meydana geldiği yılın geliri olarak beyan edilip, vergilendirilmesi gerekmektedir.

Konut Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması: Buna göre mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden 2018 takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 4.400 TL’si gelir vergisinden istisnadır.

İşyeri Kira Gelirlerinde Beyan Sınırı Uygulaması: G.V.K.’nun 94. maddesi uyarınca işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden sağlanan kira gelirleri üzerinden, %20 oranında tevkifat (vergi kesintisi) yapılması gerekmektedir. Ancak basit usulde vergilendirilen bir gelir vergisi mükellefine işyeri olarak kiralanan gayrimenkulün kira bedeli üzerinden, bu mükellef tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. Tevkifat yoluyla vergilendirilmiş olmak şartıyla, gayrisafi tutarı ilgili yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2018 yılı için 34.000 TL) aşmayan işyeri kira gelirleri beyan edilmemektedir. Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinde (Örneğin basit usuldeki mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen kira gelirleri) ise söz konusu beyan sınırı çok daha düşüktür. 2018 yılı gelirleri için bu tutar 1.800 TL olarak uygulanmaktadır. Bu sınırı aşan işyeri kira gelirlerinin tamamının beyan edilmesi gerekir.

İndirilebilecek Giderler: Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde elde edilen gelirin safi tutarı dikkate alınmaktadır. Bunun anlamı elde edilen kira gelirlerinden, bu gelirin elde edilebilmesi için yapılan giderlerin düşülmesidir. Bir başka anlatımla safi irat, tahsil edilen kira bedellerinden Gelir Vergisi Kanunu’nda indirimi kabul edilen giderlerin indirilmesinden sonra kalan tutarı ifade etmektedir. Beyan edilen kira gelirinin tespitinde dikkate alınabilecek giderler iki farklı yöntemle tespit edilebilmektedir. Bunlar “götürü gider” ve “gerçek gider” yöntemleridir. Bu yöntemlerin seçimi konusunda mükellefler serbest bırakılmışlardır. Götürü gider usulünü tercih eden bir mükellef iki yıl geçmedikçe bu usulden gerçek gider usulüne geçmesi mümkün değildir.

Sonuç: . İşyeri kiralamalarında, herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu vardır. Konutlarda ise bu zorunluluk (her bir konut için) 500 TL ve üzerindeki kira ödeme ve tahsilatları için geçerlidir. Beyannameler Gelir İdaresi sitesinden internet ortamında verilmektedir. Ayrıca vergi dairelerinde olduğu gibi AVM gibi yerlerde beyan konusunda yardımcı olunmaktadır. Ancak gelir türünüzde özellikler varsa mutlaka uzmanlarla görüşerek beyanınızı vermeniz menfaatinizedir.    

Hurşut Gündüz
Hurşut GündüzDiğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ