Genç Girişimciye Bağ-Kur Desteği

24 Temmuz 2018 347 views 0

Mevcut 5510 sayılı Kanunda kendi nam ve hesabına çalışan esnaflar 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olarak tanımlanmıştır. Kendi nam ve hesabına çalışan 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı esnafların primi, prime esas kazanç alt ve üst sınır arasında belirlenen tutarın % 34,5’i alınarak hesaplanmakta ve bu yıl için aylık asgari 700,17 TL prim ödemek zorundadırlar. Düzenli prim ödeyenler için 5 puanlık indirim söz konusu olduğundan esnaflar 598,70 TL daha düşük prim ödeyebilirler. Ancak bu tutar asgaridir geliri yüksek olan veya yüksek maaşlı personel çalıştıranlar için bu tutar değişiklik göstermektedir. Çalışma hayatına yeni başlayan genç girişimciler için 4/b (Bağ-Kur) primi önemli maliyet unsurlarındandır. 7143 sayılı Kanunun 22. maddesi ile ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere prim istisnası getirilmiştir.

 

Kimler 4/b (Bağ-Kur) dir: 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesinde; Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

-Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

-Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

-) Tarımsal faaliyette bulunanlar 4/b (Bağ-Kur) li olarak sigortalı sayılmışlardır.

 

Genç Girişimci 4/b (Bağ-Kur) Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları: 7143 sayılı Kanunun 22. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasına eklenen “k” bendinde, genç girişimcilere getirilen 4/b (Bağ-Kur) prim teşvikinin ayrıntıları açıklanmıştır. Buna göre;

 

1-) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20. maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalanıyor olmak. “292 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesinde açıklanan genç girişimcilere 75.000,00 TL’ye kadar sağlanan kazanç istisnasının ayrıntıları belirtilmiştir. Buna göre; ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler kazanç istisnasından yararlanmaktadır. Bu kişilerin kazanç istisnasından faydalanabilmeleri için;

 

a-İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi,

b-Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

c-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması şartlarının hepsini birden taşıması gerekmektedir.

 

2-) Mükellefiyet başlangıcı itibariyle 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak

 

3-) 5510 sayılı Kanunun 4/1-b.1 maddesi kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.

 

Ortaklık durumunda istisna: Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak 4/b (Bağ-Kur) prim teşvikinden yararlanır. Kendi adlarına vergi mükellefiyeti olan sigortalıların adi ortaklık şeklinde beraber hareket etmeleri durumunda sadece bir kişi teşvikten yararlanabilir.

 

Sonuç: 7143 sayılı torba kanunla genç girişimcilerle ilgili olumlu bir teşvik getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında kazanç istisnasından yararlanan ve 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan genç girişimci mükellefler, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren 4/b (Bağ-Kur) kapsamında tescillerinin sağlanması halinde, prim borçları 1 yıl süreyle Hazinece karşılanacaktır. Böylelikle genç girişimciler çalışma hayatlarının başlangıcında 1 yıl süreli olarak 4/b (Bağ-Kur) prim maliyetine katlanmayarak bir maliyet avantajı sağlayacakdır.

Hurşut Gündüz
Hurşut GündüzDiğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ